Ikke nedsatt arbeidsevne og behov for advokat trygderett.


Mange avslag fra Nav er begrunnet med at inntektsevnen ikke er nedsatt og da har du behov for en advokat trygderett.

Etter folketrygdloven § 11-13 har Nav hjemmel til å lage et rundskriv. Denne hjemmelen er brukt og vi finner nærmere regler i dette rundskrivet.

Folketrygdloven § 11-13 advokat trygderett

Folketrygdloven § 11-13 lister i første ledd opp to vilkår som etter hovedregelen, må være oppfylte for at medlemmet skal ha rett til arbeidsavklaringspenger. Det første vilkåret er at arbeidsevnen er "nedsatt i en slik grad at vedkommende hindres i å beholde eller skaffe seg inntektsgivende arbeid", jf. § 11-5. Nedsettelsen må være minst 50 prosent. Det andre vilkåret er at medlemmet får aktiv behandling, deltar på et arbeidsrettet tiltak eller får annen type oppfølging fra NAV for å komme i arbeid, jf. § 11-6.

Slet med leddsykdom - fikk avslag på arbeidsavklaringspenger

Advokat Torgersen i Osloadvokatene tok saken, og mannen fikk medhold i kravet om arbeidsavklaringspenger i Trygderetten. Osloadvokatene hjelper deg!

osloadvokatene.no/sak/arbeidsavklaringspenger-avslag/

Du finner nærmere regler i rundskrivet her.

Nærmere om ventetidsperioder - advokat trygderett

Resten av bestemmelsen om arbeidsavklaringspenger handler om ventetidsperioder. Det er her i realiteten en utvidelse av reglene om sykepenger i tredje ledd. Også studenter har rettigheter her. Reglene kan være ganske kompliserte her og det er fornuftig å bruke en advokat med spesialområde innen trygderett. Våre advokater hos Osloadvokatene har trygderett som sitt spesialområde. Trygderett er et prioritert område hos oss.

En advokat i trygderett kan klagefristene og kan søke om utvidet tid

Normalt er klagefristen i trygdesaker 6 uker. Det skal fremgå av trygdevedtaket. Ofte er det lurt å inngi en kort klage innen fristen og deretter komme tilbake til klagen mer mer opplysninger via advokat. Våre advokater gjør gjerne det med en gang i nye saker. Dermed slipper våre trygdeadvokater å bli møtt med at det ikke er klaget innen fristen.

Inntektsevnens nedsettelse

En advokat i trygderett ved kontoret vårt opplyste at svært mange av de avslagene vi får inn hos oss er begrunnet fra Nav med at inntektsevnen her ikke er nedsatt. Ofte kommer Nav til denne vurderingen uten å ha gjennomgått skikkelig de uttalelsene som ligger i saken og medisinske opplysninger.

Les gjerne mer om dette her: https://osloadvokatene.no/privat/personskade/nav/arbeidsavklaringspenger/ 

Advokat Lene Wallem er advokat i trygdrett og kan kontaktes direkte på tlf. 932 69 811 eller wallem@advokat.no.

Hun kan også sjekke om du får fri rettshjelp til å klage og om det er sannsynlig at din klage vil føre frem.