Sykepenger


Når man blir skadet eller syk vil man gjerne ha behov for sykepenger. Sykepenger skal erstatte inntektstapet som oppstår ved at man ikke kan jobbe.

Søk om gratis advokat

  Sykepenger


  Sykdom og alderdom er blant folketrygdens viktigste ytelser. Hvis årsaken til ditt økonomiske behov er sykdom, har folketrygden mange ulike ytelser du kan benytte deg av.

  Omkring halvparten av folketrygdens utgifter knytter seg til sykdomsbaserte ytelser. Sykepenger er ment å være en midlertidig stønad som skal erstatte inntekten du går glipp av mens du er syk. Blir man sykemeldt er det sykepenger man vil benytte seg av.

  For å ha rett på sykepenger oppstiller loven en rekke vilkår. Mange av disse vilkårene er de samme som hvis du søker om andre ytelser fra NAV. De viktigste vilkårene man må være klar over er

  • Sykdom eller skade
  • Tapt inntekt

  Sykdom eller skade

  For å ha rett på sykepenger fra NAV holder det ikke at man selv mener man er syk. Man må legge frem en legeerklæring for å bevise for NAV at sykdommen er reell. Enkelte vil oppleve at NAV overprøver legens vurdering av sykdommen. I slike tilfeller vil man kunne få avslag på søknad om sykepenger selv om legen har skrevet ut legeerklæring. Havner man i en slik situasjon kan det lønne seg å klage på vedtaket.

  NAVs overprøving av legens vurdering kan være en saksbehandlingsfeil

  Opplever du at saksbehandlerne i NAV ikke legger tilstrekkelig vekt på legens vurdering, og kanskje til og med går imot den. Saksbehandlingsfeil?

  osloadvokatene.no/privat/personskade/nav/saksbehandlingsfeil-nav/

  Årsaken til sykdommen er irrelevant for om man har krav på sykepenger eller ikke, at den er selvforskylt har ingen betydning for retten til sykepenger. Men har man først fått innvilget sykepenger har man plikt til å ta imot behandling og gjennomføre tiltak med sikte på å bedre arbeidsevnen.

  Tapt inntekt

  Sykdommen må ha ført til et inntektstap. For å ha rett på sykepenger må man det siste året ha tjent mer enn halvparten av folketrygdens grunnbeløp. Dette beløpet fastsettes årlig, og er i dag på kr 92 576,-. Det vil si at man må ha tjent mer enn kr 46 288,- i løpet av de siste 12 månedene for å ha rett på sykepenger. Det er viktig at inntekten man har hatt kan dokumenteres ved lønnsslipper, skattetrekk og lignende. Dersom man har jobbet for nærstående gjelder det særlig strenge beviskrav.

  Arbeidstaker eller frilanser?

  Hvor mye man har krav på i sykepenger vil blant annet være avhengig av om man regnes som arbeidstaker, frilanser eller selvstendig næringsdrivende. Regnes man som frilanser vil man for eksempel ikke ha rett på sykepenger de første 16 dagene man er syk. Å være uten inntekt i 16 dager vil for de fleste kunne ha store konsekvenser. Det er derfor viktig å vite hvilken gruppe man tilhører, slik at man kan tilpasse økonomi.

  I 2016 måtte Høyesterett avgjøre om en ordfører måtte regnes som arbeidstaker eller frilanser. Høyesterett fant at ordføreren ikke kunne regnes som arbeidstaker og hadde derfor ikke krav på sykepenger de første 16 dagene.

  Sykehusopphold

  Dersom sykdommen eller skaden man har pådratt seg gjør at man må oppholde seg på sykehus eller en annen helseinstitusjon over en lengre periode kan sykepengene bli redusert. Når man oppholder seg på sykehus vil man gjerne ikke ha de samme økonomiske utgiftene som om man bor hjemme, det er dette som er bakgrunnen for reduksjonen. Dersom du har forsørgeransvar vil ikke sykepengene reduseres ved langvarig opphold på sykehus. For personer med forsørgeransvar vil ikke utgiftene i like stor grad påvirkes av at man er innlagt på sykehus.

  Uenig i vedtak om sykepenger?

  Har NAV fattet vedtak i din sak om sykepenger og du er uenig kan du klage på vedtaket. Pass på at du overholder klagefristen. Hvis NAV har vurdert sykepengegrunnlaget ditt feil kan du ha krav på mer penger. Skal man klage kan det lønne seg å få hjelp av en advokat som jobber med rettsområdet til daglig. Hos Osloadvokatene finnes en avdeling dedikert til trygdesaker! Vi hjelper deg uansett hvor i landet du befinner deg. Ring oss på telefon 22 82 84 40 eller send oss en epost. Du kan også fylle ut kontaktskjemaet på siden, da vil en av Osloadvokatenes eksperter ta kontakt med deg i løpet av kort tid.

   

  Kontakt oss