Hvorfor er det et vilkår om å ha vært i arbeid for å kunne motta sykepenger?


Ettersom sykepenger skal dekke tapt arbeidsinntekt er det et vilkår for å motta sykepenger at man har vært i arbeid i tiden før sykdommen oppsto.

Minst 4 uker

Vilkåret om å ha vært i arbeid fremgår av folketrygdloven § 8-2. Man må ha vært i arbeid i minst fire uker før sykdommen oppsto for å ha krav på sykepenger. Disse ukene regnes som opptjeningstid for denne ytelsen. Dersom man jobber for en nærstående er det spesielt viktig å ha god dokumentasjon for arbeidsforholdet. Trygderetten fører en streng praksis i slike arbeidsforhold for å unngå misbruk av sykepengeordningen.

Det er viktig å være klar over at vilkåret om å ha vært i arbeid i minst 4 uker før man blir syk gjelder ikke dersom sykdommen eller skaden skyldes en yrkesskade. Dermed kan man ha krav på sykepenger selv om man skader seg i løpet av de første fire ukene i en ny jobb.

Har du fått avslag på søknad fra NAV? Osloadvokatene hjelper deg!

NAV forvalter en rekke velferdsordninger, som skal sikre arbeidssøkende, syke og uføre økonomiske ytelser for en kortere eller lengre perioder av livet.

osloadvokatene.no/fremhevet/nav-avslag-soknad/

Jeg har lav lønn, kan jeg likevel få sykepenger?

Lav lønn utelukker ikke nødvendigvis retten på sykepenger. Hvis man i løpet av et år tjener mer enn halvparten av folketrygdens grunnbeløp vil man ha krav på sykepenger. Årslønnen må, etter dagens satser, være på mer enn kr 36 441,- for å kunne å rett på sykepenger. Dette vil si at dersom man tjener mer enn kr 701,- i løpet av en uke vil man tjene godt nok til å kunne kreve sykepenger.

Avslag på søknad om sykepenger

Hvis man får avslag på søknad om sykepenger fordi NAV mener vilkåret om å ha vært i arbeid ikke er oppfyllt kan det lønne seg å klage. Våre advokater kan hjelpe deg hvis du har fått avslag. Kontakt oss på epost eller telefon 22 82 84 40, eller fyll ut kontaktskjemaet så hører du fra oss.

Kan jeg få fri rettshjelp

Ja, såfremt din inntekt er under kr 246 000,- pr år er det stor mulighet for at du får fri rettshjelp. Også disse reglene kan våre advokater!