Uføretrygd


Uføretrygd skal sikre deg inntekt dersom sykdom eller skade gjør at mulighetene dine til å skaffe deg inntekt blir varig nedsatt.

Søk om gratis advokat

  Uføretrygd


  Uføretrygd reguleres av folketrygdloven kapittel 12. Det er personer mellom 18 og 67 år som kan motta uføretrygd.  I utgangspunktet må man ha gjennomført arbeidsrettede tiltak for å ha rett på uføretrygd. Målet er at flest mulig skal være i stand til å arbeide og dermed skaffe seg inntekt uten bistand fra det offentlige. Arbeidsrettede tiltak vil ikke være nødvendig i tilfeller hvor det er klart at slike tiltak ikke vil være hensiktsmessige. Dette vil typisk være tilfeller hvor sykdommen eller skaden er kronisk eller hvor eksisterende behandlingsmetoder ikke vil bedre helsetilstanden særlig.

  Vi hjelper deg som har blitt ufør å sikre deg uføretrygden du har krav på

  Uføretrygd skal sikre inntekt til personer med varig nedsatt inntektsevne som følge av sykdom eller skade. Osloadvokatene hjelper deg om du har blitt ufør

  osloadvokatene.no/privat/personskade/nav/ufor-uforetrygd/

  Vanlige begrunnelser for avslag

  Blant de vanligste årsakene til avslag i søknad om uføretrygd er

  • Ikke nedsatt inntektsevne
  • Ikke gjennomført behandling
  • Ikke gjennomført tiltak

  Varig nedsatt inntektsevne

  For å ha rett på uføretrygd må inntektsevnen være varig nedsatt. For å kunne fastslå om inntektsevnen er varig nedsatt må man ha gjennomført behandling. Dersom behandlingen ikke fører til bedring av tilstanden kan man slå fast at inntektsevnen er varig nedsatt. Med varig menes ikke livsvarig. Det kan tenkes at inntektsevnen vil bedres i løpet av 10 år. I et slikt tilfelle vil varighetsvilkåret være oppfyllt.

  Ikke gjennomført hensiktsmessig behanding eller tiltak

  Ettersom behandling ofte er en forutsetning for å kunne fastslå om inntektsevnen er varig nedsatt er det et vilkår at man har gjennomført behandling eller tiltak. For at man skal ha plikt til å gjennomføre tiltak må de være hensiktsmessige. Behandlingen eller tiltakene skal ha til formål å forsøke å bedre inntektsevnen. Hva som regnes som hensiktsmessig vil variere ut fra hvilken sykdom eller skade det er snakk om, alderen til personen, samt evner, utdanning og yrkesbakgrunn. Hensikten med behandlingen og tiltakene er at man skal forsøke å skaffe seg inntekt uten statens hjelp.

  Inntektsevnen må være nedsatt med minst halvparten

  Det er den generelle inntektsevnen som er avgjørende for om man har krav på uføretrygd. Dette betyr at dersom en gitarist får en varig skade i fingrene som gjør han ute av stand til å tjene penger på gitarspillingen vil ikke inntektsevnen være nedsatt med minst halvparten hvis han kan tjene 60% av det han gjorde tidligere ved å synge i stedet.

  Hvor mye har jeg krav på?

  Grunnlaget for uføretrygden er inntekten din de siste 5 årene. Det er de tre årene med høyest inntekt som teller, inntekt over 6 ganger folketrygdens grunnbeløp vil ikke tas i betraktning.  Det vil si at bare inntekt inntil kr 555 456,- er av betydning når uføretrygd skal beregnes. Du har krav på 66% av gjennomsnittsinntekten for de tre årene med best inntekt. Dette betyr at man maksimalt kan få kr 366 600,- i uføretrygd.

   

  Kontakt oss