Har man aktivitetsplikt når man mottar dagpenger?


For å ha rett til dagpenger må en være reell arbeidssøker. I det ligger det at en må være villig til å ta ethvert type arbeid, både heltid og deltid. Videre må en være arbeidsfør. Det gjelder strenge krav til aktiv jobbsøking. En må være villig til å ta imot jobbsøkertiltak fra NAV og kan ikke takke nei til nye jobbtilbud.

Krav til mobilitet

NAV krever at man er villig til å flytte til en annen del av landet hvor det tilbys arbeid.

Det gjelder unntak fra kravet til mobilitet for såkalte «lokale arbeidssøkere». Dersom man har omsorgen for små barn, er aleneforsørger eller av andre grunner ikke kan flytte til andre deler av landet, kan en beholde retten til dagpenger uten å måtte flytte.

Har du fått avslag på søknad fra NAV? Osloadvokatene hjelper deg!

NAV forvalter en rekke velferdsordninger, som skal sikre arbeidssøkende, syke og uføre økonomiske ytelser for en kortere eller lengre perioder av livet.

osloadvokatene.no/fremhevet/nav-avslag-soknad/

Dagpenger under utdanning

Når en er uten arbeid, vil det ofte være naturlig å ta utdanning. En kan motta dagpenger når en studerer, så lenge studiene ikke står i veien for jobbsøkingen. Folketrygdloven § 4-6 har nærmere bestemmelser om når det kan innvilges dagpenger under studier. Det avgjørende er om studiet kan gjøres på fritiden, det vil si utenom vanlig arbeidstid. Utdanning under dagpenger krever særskilt søknad. Rene fritidsaktiviteter skal ikke stå i veien for å motta dagpenger. Det vil si at hobbybaserte kurs og lignende ikke skal føre til avslag på dagpenger.

Avslag på søknad om dagpenger?

Hvis NAV mener at du ikke har oppfyllt aktivitetsplikten kan de stoppe utbetalingen av dagpenger. Er man uenig i et vedtak fra NAV kan det lønne seg å snakke med en ekspert på trygderett. Våre advokater har lang erfaring med saker som omhandler ytelser fra NAV og er klare for å hjelpe deg! Kontakt oss på epost, telefon til 22 82 84 40 eller fyll ut kontaktskjemaet, så hører du fra oss!