Manglende tiltak - en del av aktivitetsplikten


Arbeidsavklaringspenger skal styrke dine muligheter til å finne arbeid du er i stand til å utføre.  Dette kan skje gjennom bedring av helsetilstand eller gjennom kurs for å styrke din kompetanse. Manglende tiltak kan føre til avslag på søknad om arbeidsavklaringspenger.

Man må delta aktivt for å ha rett på arbeidsavklaringspenger

Får man avslag i søknad om arbeidsavklaringspenger kan dette skyldes at NAV vurderer at du ikke har behov for arbeidsrettede tiltak for å skaffe deg arbeid. Dette kan skyldes at NAV mener at dine muligheter til å skaffe deg arbeid er gode nok fra før. En annen årsak til avslaget kan være at behandlingen du får eller har fått ikke fører til bedring av mulighetene dine til å skaffe deg arbeid.  Arbeidsavklaringspengene skal styrke dine muligheter til å finne arbeid, så dersom disse mulighetene ikke bedres av behandlingen du mottar er det heller ikke behov for ytterligere støtte til slike tiltak.

NAV kan også avslå søknad om arbeidsavklaringspenger hvis man ikke gjennomfører arbeidsrettede tiltak.  Manglende tiltak som avslagsgrunn er dermed noe man kan gjøre noe med på egenhånd ved å være aktiv og gjennomføre tiltak.

Osloadvokatene hjelper deg i saker som omhandler NAV og avslag på trygd

Har du fått avslag på stønader og trygd fra NAV? Har NAV overprøvet legens vurdering? NAV gjør mange feil og det kan bety mye for deg.

osloadvokatene.no/erstatning/nav/

Feil og mangler i NAVs vurdering

Har du fått avslag på uføretrygd (eller andre ytelser), bør du kontakte advokat med trygderettslig erfaring for bistand til å utarbeide en klage. En advokat vil ofte oppdage feil og mangler ved NAV sitt vedtak, som personer uten relevant kompetanse og erfaring ikke er i stand til å se. Dette kan være avgjørende for om du vinner frem i klagesaken eller ikke.
Husk at det løper klagefrist fra dagen du mottar vedtaket (3 el. 6 uker).

Vi tar saker i hele landet, og hvis klagen fører frem dekker NAV advokatutgiftene.

Du når oss på telefon 22 82 84 40. Du kan også sende en epost eller fylle ut kontaktskjemaet på siden. En av våre advokater vil kontakte deg innen kort tid. Vi ser frem til å hjelpe deg om du har fått avslag på grunn av manglende tiltak.