Enslig forsørger


Ytelse til enslig forsørger er samsvarende med stønad til enslig mor eller enslig far etter folketrygdloven. Formålet er å sikre inntekter til foreldre som er alene om omsorgen for barn. Dette er viktige ytelser både for den som er enslig forelder og for barnet.

Søk om gratis advokat

  Enslig forsørger


  Eksempler på slik stønad er;

  • Overgangsstønad
  • Stønad til skolepenger
  • Stønad til barnetilsyn, for de som er i arbeid
  • Tilleggsstønad

  Med enslig menes her at vedkommende lever som ugift, separert eller skilt. Vedkommende må verken leve i ekteskapslignende forhold eller i felles husholdning med barnets andre forelder. Foreldrene må med dette ha forskjellige adresser, aktive som folkeregisterte adresser, forskjellig økonomi og annet. I de tilfellene det skjer en sammenknytning av opphold, adresse eller økonomi, vil rettighetene til stønaden bortfalle. Den enkelte stønadsmottaker er i det videre forpliktet til å gi melding om endringen til NAV, uavhengig om dette er av økonomisk ugunst.

  Osloadvokatene hjelper deg i saker som omhandler NAV og avslag på trygd

  Har du fått avslag på stønader og trygd fra NAV? Har NAV overprøvet legens vurdering? NAV gjør mange feil og det kan bety mye for deg.

  osloadvokatene.no/erstatning/nav/

  Den mest utbrede av ovennevnte stønadene til alenemor eller alenefar er nok overgangsstønad. Overgangstønad gis for en bestemt periode til den av foreldrene med eneomsog som er midlertid ute av stand til å forsørge seg selv ved eget arbeid. NAV vil kunne gi ytelsen for omstilling og utdanning til den med aleneomsorg. I det videre vil NAV kunne gi vedtak om overgansstønad til eneforsørgere som har barn med særlig omsorg- eller tilsynsbehov

  Dersom du er enslig far eller enslig mor og har fått avslag på søknad om stønad til enslig forsørger, kan du ta kontakt med Osloadvokatene for nærmere avklaring om fri rettshjelp og advokatbistand. Vi hjelper deg med din sak, uansett hvor i landet du bor! Ring oss på telefon 22 82 84 40 eller send oss en epost. Du kan også fylle ut kontaktskjemaet på siden, så tar en av våre trygderettsadvokater kontakt med deg i løpet av kort tid.

  Kontakt oss