Forlenget ventetid dagpenger - karantenetid


Blir du arbeidsledig kan det virke urimelig at NAV krever du skal vente en periode før man kan motta dagpenger. Hvorfor må du gjennom en karantenetid før man kan motta dagpenger?

Normal ventetid fra du blir arbeidsledig

Du må alltid gjennom en ventetid når du blir arbeidsledig før du kan motta dagpenger fra NAV. Normalt er denne ventetiden de tre første arbeidsløse hverdagene. Tiden begynner ikke å løpe før du har meldt seg som arbeidssøker til NAV.

Forlenget ventetid

Noen ganger setter NAV en forlenget ventetid før en kan motta dagpenger. Det gjelder for eksempel der en har sagt opp sin tidligere stilling. NAV kan også fastsette forlenget ventetid der de finner at oppsigelsen skyldes forhold man selv hadde kontroll over. Et eksempel på det kan være dersom en uteblir fra jobb etter endt ferie. Der årsaken til oppsigelsen skyldes en konflikt med arbeidsgiver, vil NAV innhente nærmere opplysninger. Det legges vekt på om det har vært en tvist om oppsigelsen og om stønadsmottakeren har krevd forhandlinger. NAV vil også vurdere om oppsigelsen har skjedd på riktig måte, herunder om det er innkalt til drøftelser på forhånd og om oppsigelsen er levert skriftlig.

Opptil seks måneder

I verste fall er forlenget ventetid seks måneder.  Dette gjelder for blant annet for tilfeller hvor man har sluttet i jobben mer enn to ganger det siste året og NAV mener dette er noe man kan bebreides for.

Har du fått avslag på søknad fra NAV? Osloadvokatene hjelper deg!

NAV forvalter en rekke velferdsordninger, som skal sikre arbeidssøkende, syke og uføre økonomiske ytelser for en kortere eller lengre perioder av livet.

osloadvokatene.no/fremhevet/nav-avslag-soknad/

I tilfeller der det er avtalt at en skal motta lønn fra arbeidsgiveren etter opphør av arbeidsforhold, gis det ikke dagpenger. Dersom en mottar arbeidstilbud som en takker nei til, kan det føre til stans i dagpenger. Hvis NAV mener at du har fått lønn ved oppsigelse kan dette føre til stans i dagpenger.

Utbetaling av dagpenger

Dagpengene utbetales på grunnlag av meldekortet som skal sendes inn hver fjortende dag. Dagpenger vil vanligvis utbetales et par dager etter at NAV har mottatt meldekortet. Hvis meldekortet ikke er utfyllt riktig eller sender inn meldekortet for sent kan dette føre til at utbetalingen av dagpengene forsinkes eller stoppes.

Hva bør man gjøre hvis man er uenig i vedtaket?

Det er mulig klage på en vedtak om forlenget ventetid. Det kan tenkes at NAV har vurdert forholdet feil og man har rett på dagpenger uten at ventetiden forlenges. Våre advokater har lang erfaring med trygdesaker og kan blant annet hjelpe deg å utforme klage. Kontakt oss på epost, telefon til 22 82 84 40 eller fyll ut kontaktskjemaet så hører du fra oss!