Hva koster det å få hjelp av en advokat?


Advokatbistand i Nav-saker er livsviktig. Dette er penger til inntektssikring. Dette gjelder ytelser som du har betalt inn penger til gjennom skatten din i mange år og derfor er det viktig at utbetalingene er i samsvar med loven. Det finnes ikke noe rettsområde som er viktigere i norsk rett enn nettopp trygdeytelser.

Hva koster det?

Når det gjelder priser er de som følger:

Utarbeide klage over avslag i NAV  - Fri rettshjelp (liten egenandel)*

 • De som tjener under kr 246 000,- (for enslige, for ektefeller er grensen kr 369 000,- til sammen) i året får som regel fri rettshjelp i slike klagesaker, med mindre de har formue av betydning.
 • Det gis ikke fri rettshjelp i saker som gjelder sosialstøtte og saker om sosialbolig. Alle saker knyttet til sosialtjenesteloven faller utenfor ordningen med fri rettshjelp.
 • Det må være en klager etter folketrygdloven. Det er derfor mange NAV saker som faller utenfor ordningen.
 • Fører klagen frem så dekker NAV utgifter som har vært nødvendige for å få endret vedtaket, herunder nødvendige utgifter til advokat.

Utarbeide søknad til NAV. Her tar vi fast pris på kr 10.000,- eks mva.

 • Mange kan klare å søke på egenhånd, og da er det heller ikke behov for advokat.
 • Om du likevel ønsker det kan vi bistå deg med å skrive en god søknad.
 • Vi tar fast pris på kr 10.000,- eks mva for å utarbeide en slik søknad for deg.

Klage over avslag i NAV - for de som ikke har fri rettshjelp.

 • Her ligger kostnaden normalt mellom kr 10.000,- og kr 20.000,- eks mva.
 • Det varierer veldig hvor mye dokumenter som finnes på saken og hvor komplisert saken er.
 • Vi bistår her på timesbasis fordi sakene er så ulike.
 • Vi gir en rabatt i disse sakene på 15 % i forhold til vår vanlige timesats. Våre priser her er dermed svært konkurransedyktige blant advokater.
 • Fører klagen frem så dekker NAV utgifter som har vært nødvendige for å få endret vedtaket, herunder nødvendige utgifter til advokat. Dette er ganske praktisk og skjer i mange av våre saker.

Osloadvokatene hjelper deg i saker som omhandler NAV og avslag på trygd

Har du fått avslag på stønader og trygd fra NAV? Har NAV overprøvet legens vurdering? NAV gjør mange feil og det kan bety mye for deg.

osloadvokatene.no/erstatning/nav/


Hva slags advokatarbeid ligger det egentlig i en slik klagesak?

Som regel er det ganske mye mer arbeid i en slik sak enn det man først tenker seg. Vi kan her nevne arbeid som:

 • Samtaler med deg på telefon og epost.
 • Utarbeide en fristavbrytende klage for å avbryte klagefristen.
 • Innhente sakens dokumenter fra NAV (ditt lokale Nav kontor).
 • Gjennomgå sakens dokumenter.
 • Vurdere sakens dokumenter i forhold til regelverket.
 • Utarbeide en klage til Nav på dine vegne.
 • Følge opp klagebehandlingen hos Nav.
 • Oversende svaret på klagen til klient.
 • Vurdere svaret på klagen for å se hva vi gjør videre i saken.

Det vil normalt medgå minst 10 timer til dette arbeidet i hver sak, som regel mer. Prisanslaget ovenfor gir ikke rom for lange eller mange klientsamtaler, slik at det ved behov må dekkes utenfor. Vi vil i såfall si ifra om dette når grensen er nådd.

Hvis klagen fører frem vil vi kreve at NAV dekker advokatutgiftene etter forvaltningsloven § 36.