Nav advokat Bergen - Osloadvokatene tar saken!


Våre advokater tar saker imot Nav i Bergen.

Personer som i en periode har behov for medisinsk behandling eller arbeidsrettede tiltak for å komme seg i arbeid kan søke om arbeidsavklaringspenger.

Loven stiller mange betingelser for når arbeidsavklaringspenger kan innvilges. Her ser vi advokater at NAV ofte gjør feil. De tolker reglene feil. Mange klagesaker gjelder nettopp den tolkningen som Nav har gjort av reglene. Spørsmålet i nesten alle klagesakene er om vilkårene for AAp er oppfylt og mange trenger hjelp fra en advokat for å få det de har krav på.

Her er lovens 6 vilkår for å få arbeidsavklaringspenger?

Her er lovens 6 vilkår for å få arbeiodsavklaringspenger (AAP). Har Nav avslått en søknad som skulle vært innvilget er vil Osloadvokatene få NAV til å betale alle advokatutgiftene dine slik at det blir gratis for deg.

 1. Din arbeidsevne må være nedsatt.
 2. Du må være mellom 18 og 67 år - det sier seg nesten selv. Er du under 18 er du et barn og over 67 er det som regel pensjonist.
 3. Du må bo og oppholde deg i Norge - det finnes noen få unntak her.
 4. Du må ha 3 års forutgående medlemskap i folketrygden (finnes unntaksregler) - medlem blir man ved å bo i Norge. I tillegg kan man være medlem selv om man bor utenfor Norge.
 5. Din arbeidsevne må være nedsatt med minst 50% pga sykdom/skade - det er ofte her man trenger advokat.
 6. Er du mellom 62 og 67 år må du ha hatt pensjonsgivende inntekt på minst 1G året før arbeidsevnen ble nedsatt (finnes unntaksregler)

Når kan du få arbeidsavklaringspenger?

 • Mens man er under eller venter på aktiv (medisinsk) behandling
 • Mens man gjennomfører eller venter på arbeidsrettede tiltak
 • Under arbeidsutprøving – opptrapping etter sykdom
 • Hvis man fremdeles er under oppfølging fra nav etter gjennomført behandling og tiltak
 • I inntil 3 mnd. mens man søker arbeid etter gjennomført behandling og/eller tiltak
 • I inntil 8 mnd. mens nav vurderer søknad om uføretrygd
 • I inntil 6 mnd. hvis man blir arbeidsufør på nytt pga sykdom/skade, men man ikke har rukket å opparbeide seg ny rett til sykepenger
 • Studenter som trenger aktiv behandling for å gjenoppta studier, men som ikke har rett til stipend under sykdom.

Les mer om arbeidsavklaringspenger her.

Hvor mye får du i arbeidsavklaringspenger?

Arbeidsavklaringspengene beregnes på grunnlag av tidligere inntekt, og utgjør 66% av «inntektstgrunnlaget». Videre tas det hensyn til om du forsørger barn og du får andre ytelser fra folketrygden. Det finnes også fordelsregler hvis arbeidsevnen blir redusert pga yrkesskade/sykdom, eller arbeidsevnen blir redusert før fylte 26 år.
Ved gjennomføring av arbeidsrettede tiltak eller utredning, kan man også få tilleggsstønader til dekning av nødvendig utstyr, reise- og flytteutgifter, barnetilsyn mv.

Advokatbistand

Vinner du frem i klagesaken, skal NAV dekke advokatutgiftene. Dersom du har lav inntekt/formue, vil du som nevnt dessuten ha krav på advokatbistand i klagesaken uavhengig av om klagen fører frem eller ikke (fri rettshjelp). Kontakt oss dersom du trenger hjelp med å utforme en søknad eller en klage. Ved å få bistand fra en av våre eksperter øker du sjansen for å få innvilget søknaden din.

Fyll ut kontaktskjemaet på siden så hører du fra oss innen kort tid. Du kan også kontakte oss på epost eller ringe oss på telefon 22 82 84 40. Vi ser frem til å hjelpe deg med din NAV-sak i Bergen.