Tilbakekrevning av overgangsstønad


I tilfeller der NAV mener de har utbetalt overgangsstønad på feilaktig grunnlag vil du få melding om tilbakekrevning av overgangsstønad.  Har du for eksempel unnlatt å gjennomføre yrkesrettet aktivitet mens du mottok overgangsstønad vil NAV kunne kreve at du tilbakebetaler ytelsen du har mottatt.

Akkurat som en arbeidsgiver kan kreve tilbakebetaling av lønn hvis de har utbetalt for mye, kan NAV kreve at en mottaker av overgangsstønad tilbakebetaler hele eller deler av mottatt ytelse.  I enkelte tilfeller kan NAV tilbakekreve overgangsstønaden selv om du som mottaker har vært i god tro. Den siste tiden har Osloadvokatene registrert at NAV fremsetter flere tilbakebetalingskrav enn tidligere. Å få et krav om tilbakebetaling rettet mot seg kan virke opprørende og frustrerende for den det gjelder, denne følelsen blir særlig forsterket når man har opptrådt aktsomt og mottatt ytelsen i god tro.

Opplysningsplikt

Overgangsstønad er en midlertidig ytelse og for å ha krav på ytelsen har man plikt til å gjennomføre yrkesrettede tiltak.  Dersom man mottar overgangsstønad på grunnlag av at man har fått et konkret jobbtilbud må man gi beskjed til NAV dersom man starter i jobben tidligere enn planlagt.  Man må også gi beskjed til NAV dersom man takker nei til jobbtilbudet.  Denne typen opplysninger er av betydning for om man har krav på overgangsstønad eller ikke, så dersom man unnlater å gi disse opplysningene til NAV kan man bli møtt med et tilbakebetalingskrav.

Tilbakebetalingskrav fra NAV - Osloadvokatene hjelper deg!

NAV fremsetter flere tilbakebetalingskrav enn tidligere, men samtidig fører stadig flere klager frem. Har du fått et tilbakebetalingskrav - kontakt oss!

osloadvokatene.no/fremhevet/tilbakebetalingskrav-nav/

Økt inntekt under stønadsperioden

Overgangsstønad skal avkortes mot inntekt man har eller kan forventes å få.  Hvis inntekten øker mens man mottar overgangsstønad er det viktig å melde i fra til NAV om dette.  Dersom inntekten øker uten at overgangsstønaden avkortes kan NAV ha grunnlag for tilbakekrevning av overgangsstønad.

Hvem har ansvaret?

At NAV utbetaler penger til noen som ikke har krav på en ytelse kan ha ulike årsaker. Enten kan mottakeren av ytelsen ha gitt uriktige opplysninger, dette kan skje både bevisst og ubevisst. Det kan også tenkes at NAV har registrert feil opplysninger uten at mottakeren av ytelsen kan klandres.  Reglene om tilbakebetaling av ytelser mottatt av NAV åpner for at ansvaret for den feilaktige utbetalingen fordeles mellom NAV og mottakeren.  Dette er særlig aktuelt hvis

  • mottakeren har opptrådt aktsomt
  • hvis det har gått lang tid fra utbetalingen skjedde til kravet om tilbakebetaling fremsettes
  • eller når NAV kan klandres for den feilaktige utbetalingen

Hva gjør jeg hvis jeg mottar krav om tilbakebetaling?

Dersom man mottar krav om tilbakebetaling av overgangsstønad kan det derfor lønne seg å snakke med en advokat.  I enkelte tilfeller har Trygderetten redusert størrelsen på tilbakebetalingskravet selv om mottakeren av ytelsen burde skjønne at utbetalingen var feil.  Våre advokater er eksperter på disse reglene og kan hjelpe deg å få et tilbakebetalingskrav redusert eller frafalt.

Jeg bor ikke i Oslo

Vi kan hjelpe deg med din sak om tilbakekrevning av overgangsstønad uansett hvor i landet du bor. Vi innhenter selv dokumentene fra ditt lokale NAV-kontor. Ta kontakt med oss i dag på epost eller telefon til 22 82 84 40.