Enslig forsørgers aktivitetsplikt


Er man enslig forsørger kan man ha krav på overgangsstønad. Det gjelder en aktivitetsplikt for mottakere av overgangsstønad.

Hva er aktivitetsplikt?

Aktivitetsplikt er en plikt til yrkesrettet aktivitet. Tanken bak dette er at flest mulig skal komme seg ut i arbeid og dermed være i stand til å forsørge seg selv. Som enslig forsørger og mottaker av overgangsstønad har man aktivitetsplikt.

  • Arbeid som utgjør minst 50 % av full tid vil oppfylle aktivitetsplikten. Har man fått et konkret jobbtilbud kan overgangsstønad likevel ytes i inntil 3 mnd.
  • Hvis man har meldt seg til NAV som arbeidssøker vil aktivitetsplikten være oppfyllt. Som arbeidssøker er man pliktig til å ta alle typer arbeid med normal lønn. Men det stilles ikke krav om at man må flytte.
  • Dersom man er under utdanning kan aktivitetsplikten være oppfyllt, det er avgjørende at NAV finner at utdanningen er nødvendig og hensiktsmessig for å finne eller beholde arbeid. Lang utdanning blir ikke vurdert som nødvendig eller hensiktsmessig.
  • Etablering av egen virksomhet kan oppfylle aktivitetsplikten. Hvis man har planer om å etablere egen virksomhet er det imidlertid viktig at man søker om å få denne godkjent.

 

Vant over NAV i sak om feilutbetalt stønad. Vi hjelper deg!

Det er mange som opplever å motta en stønad fra NAV, som de tror de har krav på, for deretter at NAV senere fatter vedtak om tilbakebetaling.

tonsbergadvokatene.no/fagomrader/jobb-helse/nav/stonad

Hvem omfatter aktivitetsplikten?

Aktivitetsplikt omfatter ikke alle mottakere av overgangsstønad. Hvem som har plikt til å gjennomføre yrkesrettet aktivitet er regulert i folketrygdloven § 15-6. Det er først når det yngste barnet man er enslig forsørger for fyller 1 år at aktivitetsplikten oppstår.

Aktivitetsplikt uten unntak?

Det gjelder noen unntak fra aktivitetsplikten, man er blant annet fritatt for aktivitetsplikten dersom man har omsorg for et barn som trenger særlig tilsyn. Har man omsorg for barn med store sosiale problemer, funksjonshemming eller sykdom vil man kunne fritas fra aktivitetsplikten.

Tilsvarende vil man kunne fritas fra aktivitetsplikten dersom moren eller faren til barnet eller barnet selv har en sykdom som hindrer aktivitet som oppfyller kravene i aktivitetsplikten. Denne sykdommen må kunne dokumenteres med legeerklæring om aktivitetsplikten skal opphøre.

I enkelte tilfeller kan manglende tilsyn gjøre at man ikke har mulighet til å gjennomføre yrkesrettet aktivitet. Hvis dette ikke skyldes den som mottar overgangsstønad er det mulig å få fritak fra aktivitetsplikten.

NAV mener jeg ikke har oppfyllt aktivitetsplikten, hva gjør jeg?

Dersom man mister overgangsstønaden fordi NAV mener aktivitetsplikten ikke er oppfyllt kan det lønne seg å klage på vedtaket. Enslig forsørgers aktivitetsplikt gjelder ikke uten unntak. Våre advokater har lang erfaring med trygdesaker og er klare for å se på din sak. Vi kan hjelpe deg med din sak, uansett hvor i landet du måtte befinne deg.

Hvis du oppfyller vilkårene for fri rettshjelp betaler du bare en egenandel på omkring kr 1000,-. Hvis klagesaken fører frem vil NAV dekke dine advokatutgifter.  Sjansen for å vinne frem med klagen er større når man benytter en advokat som har spesialisert seg på trygderett!

Ring oss på telefon 22 82 84 40 eller send oss en epost. Du kan også fylle ut kontaktskjemaet på siden, så hører du fra oss innen kort tid.