Bosatt i Norge


Bosatt i norge - kravet til lovelig opphold i Norge.

Dagpenger

Dagpenger er ment å dekke et slikt inntektstap i en midlertidig periode til en finner seg nytt arbeid.

Rettigheter etter Folketrygdloven gjelder alle som er bosatt i Norge, når oppholdet er ment å vare i minst 12 måneder. Det er et vilkår for rettigheter etter lov om folketrygd § 2-1 tredje ledd at stønadsmottakeren har lovlig opphold i Norge. Formålet med bestemmelsen er å forhindre at personer som oppholder seg ulovlig i landet skal opparbeide seg rettigheter. Ordlyden oppstiller ikke et krav om at det skal foreligge et vedtak om oppholdstillatelse fra Utlendingsmyndighetene.

NAVs rundskriv R02-A14 om å være bosatt i Norge:

I NAVs rundskriv R02-A14 heter det:

«Bestemmelsen i tredje ledd krever at det foreligger oppholdstillatelse eller annet lovlig grunnlag for oppholdet.»

Her fremkommer det uttrykkelig at også andre grunnlag for opphold kan godtas. Poenget er at oppholdet skal være lovlig. Videre fremgår følgende av rundskrivet:

«Er ikke oppholdstillatelse allerede gitt når vedkommende kommer til Norge, kan personen ikke regnes som medlem som bosatt før slik tillatelse eventuelt blir gitt. Viser det seg senere at vedkommende får oppholdstillatelse for det nødvendige tidsrom, regnes personen som bosatt fra ankomsten.»

De som er har permanent oppholdstillatelse har rett til å ta ethvert arbeid i Norge. Ofte vil disse personene dermed ha rett til dagpenger.