AAP avslag omgjort etter klage og fri rettshjelp fra Osloadvokatene


Hvis du har fått AAP avslag kan det lønne seg å klage på vedtaket. NAV gjør ofte feil og en klage kan føre til omgjøring. Få fri rettshjelp.

Trengte hjelp til å klage til NAV etter AAP avslag

Advokat Thomas Larsen i Osloadvokatene ble kontaktet av en mann som trengte hjelp med å klage til NAV. Han hadde fått avslag på søknaden sin om arbeidsavklaringspenger – AAP avslag. NAV hadde avslått søknaden hans fordi de mente det ikke var medisinske grunner til at han ikke kunne være i arbeid.

Etter vår vurdering er det ikke medisinske grunner til at du ikke kan være i arbeid. Vi mener du kan ta flere typer jobber.

Mannen var alkoholiker, med psykisk avhengighet, og hadde behov for behandling av alkoholismen. Behovet for behandling var underbygget av mannens fastlege. Mennesker med alvorlig og kronisk rusmiddelavhengighet fyller i utgangspunktet lovens krav til sykdom og kan dermed ha krav på arbeidsavklaringspenger. Sykdomsbegrepet i folketrygdloven er medisinsk og det er bred vitenskapelig konsensus om at rusavhengighet er en sykdom. Men NAV hadde altså en annen oppfatning og ga mannen AAP avslag.

AAP skal få folk tilbake i arbeidslivet

Målet med arbeidsavklaringspenger er å forsøke å øke arbeidsevnen til personer som har havnet utenfor arbeidslivet på grunn av sykdom eller skade. Ved å motta behandling eller delta på arbeidsrettede tiltak prøver man å øke arbeidsevnen, slik at flest mulig blir i stand til å ta vare på seg seg, uten hjelp fra det offentlige. På denne måten utgjør perioden med arbeidsavklaringspenger et nyttig verktøy for å holde det offentliges utgifter nede.

Trygderetten var uenig med NAV i sak om arbeidsavklaringspenger

Trygderetten fant det sannsynliggjort at kvinnens plager gjorde henne ute av stand til å skaffe eller beholde arbeid. Kvinnen fikk dekket sine utgifter.

advokatnav.no/arbeidsavklaringspenger/testartikkel-1-arbeidsavklaringspenger-2/

Tydelige legeerklæringer

Fastlegen hadde i en legeerklæring påpekt at mannen hadde behov behandling før han kunne komme seg tilbake i arbeid. Legeerklæringen fra fastlegen var grunnlaget for mannens søknad om arbeidsavklaringspenger. NAV fravek imidlertid denne vurderingen uten at de hadde spurt fastlegen om å begrunne vurderingen sin.

Fikk fri rettshjelp av Osloadvokatene

Advokat Larsen er ekspert på NAVsaker og kunne gi mannen fri rettshjelp. Etter å ha satt seg inn i sakens dokumenter begynte han arbeidet med å klage til NAV. Klagefristen løper 6 uker fra du mottok vedtaket, det er viktig at denne klagefristen blir overholdt. Med advokat Larsens lange trygderettserfaring så han raskt feilene NAV hadde begått i behandlingen av mannens søknad om arbeidsavklaringspenger. Larsen påpekte blant annet at det var en saksbehandlingsfeil at NAV hadde fraveket fastlegens vurdering uten å vite begrunnelsen for vurderingen. Legen hadde vært tydelig i sin vurdering av mannens sykdom og behandlingsbehov.

Han har hatt rusproblemer i 10 år, var inne i tyngre rusmisbruk tidligere og har mye rusadferd som gjør at han ikke klarer å gå inn i et arbeidsforhold nå uten behandling og rehabilitering.

Krevde at NAV omgjorde AAP avslag

Advokat Larsen viste til den tilgjengelige dokumentasjonen i saken og krevde omgjøring. Dokumentene, som også var tilgjengelige for NAV, beviste at vilkårene for arbeidsavklaringspenger var oppfylt – sykdom hadde ført til en reduksjon i arbeidsevnen på mer enn 50%. Dette hadde gjort det umulig for mannen å skaffe eller beholde arbeid.

NAVklagen førte frem

Advokat Larsens NAVklage ga resultater. Når NAV så at vilkårene for arbeidsavklaringspenger var oppfylt hadde de bare et valg – omgjøre vedtaket. Mannen var svært lykkelig da han mottok omgjøringsvedtaket. Han var far til 3 barn og kunne nå få behandling for sykdommen sin slik at han kunne komme seg tilbake i arbeid. Ettersom Osloadvokatene hadde gitt ham fri rettshjelp betalte han ikke for advokathjelpen han hadde fått i saken.

Osloadvokatene hjelper deg!

Hvis du er uenig i et vedtak fra NAV vil vi gjerne høre fra deg. Våre trygdeadvokater er spesialister på NAVklager. Vi hjelper deg å klage, og sjekker alltid om du kan få fri rettshjelp. Husk klagefristen på 6 uker.