Trygderetten var uenig med NAV i sak om arbeidsavklaringspenger


NAVs vedtak kan oppheves og omgjøres av Trygderetten. I saker om arbeidsavklaringspenger kan det derfor være lurt å klage på vedtak man er uenig i. Hvis Trygderetten også er uenig med vurderingene NAV har gjort vil NAV måtte dekke motpartens advokatutgifter.

Hindret fra å ta et hvert arbeid

Folketrygdloven § 11-5 setter som vilkår for rett til arbeidsavklaringspenger at arbeidsevnen må være nedsatt på grunn av sykdom, skade eller lyte. Arbeidsevnen må være så nedsatt at man hindres fra å skaffe eller beholde inntektsgivende arbeid. Det sentrale er altså om man er i stand til å beholde eller skaffe arbeid, ikke om helsetilstanden er svekket. Man må være villig til å ta et hvert arbeid man er skikket til å utføre, uavhengig av tidligere erfaring og utdanning, så lenge arbeidet er lønnet etter tariff eller sedvane. Ettersom man må være villig til å ta et hvert arbeid man er i stand til å utføre kan veien til arbeidsavklaringspenger synes lang.

Osloadvokatene – Arbeidsavklaringspenger – paranoid schizofreni

Ftr. § 11-16 tredje ledd sier at ung ufør-rettigheter gis til den som får sin arbeidsevne nedsatt før fylte 26 år på grunn paranoid schizofreni.

advokatnav.no/arbeidsavklaringspenger/paranoid-schizofreni/

Trygderetten behandlet i 2015 en sak hvor en kvinne hadde fått avslag på søknad om arbeidsavklaringspenger. Både NAV og NAV-klageinstans mente at kvinnen fortsatt var i stand til å beholde eller skaffe arbeid. Trygderetten viste til at kvinnen over lengre tid hadde vært i behandling for en rekke helseplager. I tillegg hadde hun ikke greid å fungere stabilt i en tilrettelagt 50% stilling ved barnehagen hun var ansatt i. Da hun etter noen måneder ved den samme barnehagen forsøkte seg i en tilrettelagt 30% stilling fikk hun, det hennes lege beskrev som, raske tilbakefall og behov for 70-100% sykemelding.

Trygderetten fant det derfor sannsynliggjort at kvinnens helseplager gjorde henne ute av stand til å skaffe eller beholde arbeid. Arbeidsevnen var nedsatt med minst halvparten, i et hvert arbeid, og saken ble derfor sendt tilbake til NAV for ny behandling. Ettersom Trygderetten kjennelse var til gunst for kvinnen fikk hun dekket sine sakskostnader.

Advokater med spesialisering i NAV-saker

Hos Osloadvokatene er en egen avdeling dedikert til trygdesaker. Advokatene kjenner dermed regelverket svært godt og drar nytte av å ha jobbet lenge og mye med denne typen saker. Når man spesialiserer seg på trygderett blir man også dyktigere enn advokater som bare tar NAV-saker sporadisk. Sjansen for å vinne frem med en klage er større om man får hjelp av en person som er ekspert på området.

Har du krav på arbeidsavklaringspenger?

Vi vil hjelpe deg med din sak om arbeidsavklaringspenger. Vår trygderettsavdeling tar saker i hele landet og vil selv innhente dokumenter fra ditt lokale NAV-kontor. Har du fått avslag på en søknad om arbeidsavklaringspenger bør du ta kontakt med oss så vi kan hjelpe deg å klage. Vær oppmerksom på at det løper klagefrist fra vedtaket ble fattet. Ta derfor kontakt med oss i dag på epost eller telefon. Du kan også fylle ut kontaktskjemaet på siden, så hører du fra en av våre spesialister i trygderett.

 


Relaterte artikler