Ulovlig vedtak omgjort etter fri rettshjelp fra Osloadvokatene


Da hun ikke sendte inn dokumenter som ikke eksisterte stoppet NAV arbeidsavklaringspengene. Etter fri rettshjelp fra Osloadvokatene ble vedtaket omgjort.

Måtte skaffe dokumenter som ikke eksisterte

NAV hadde vedtatt at kvinnens arbeidsavklaringspenger skulle opphøre fordi hun ikke hadde sørget for å sende inn dokumenter som ikke eksisterte. Kvinnen var bedt om å innhente nye legeuttalelser. I stedet for å sende anmodningen direkte til legen var det kvinnen som fikk i oppgave å skaffe dokumentasjonen. Hun var altså bedt om å sende inn dokumentasjon som enda ikke fantes og som hun ikke kunne produsere selv. Da hun ikke maktet å skaffe dokumentene NAV krevde vedtok NAV å stanse arbeidsavklaringspengene.

Fikk fri rettshjelp av Osloadvokatene

I ettertid søkte hun om gjenopptak av arbeidsavklaringspengene men søknaden endte med avslag. Hun kontaktet deretter Osloadvokatene ved advokatfullmektig Kristian Berge. Ettersom kvinnen hverken var i jobb eller mottok arbeidsavklaringspenger var hun uten inntekt og oppfylte dermed vilkårene for fri rettshjelp.

Så mye kan du få i uføretrygd – maksimal uføretrygd.

Uføretrygd beregnes ut fra inntekten din de siste 5 årene. Det er gjennomsnittet for de tre beste årene som skal legges til grunn – Maksimal uføretrygd.

advokatnav.no/uforetrygd/maksimal-uforetrygd/

Når har du krav på fri rettshjelp?

For å ha rett på fri rettshjelp i klagesaker mot NAV må du, hvis du er enslig, ha en inntekt under kr 320.000 og en formue under kr 100.000. Er du gift eller har samboer er samlet inntektsgrense på kr 490.000 mens formuesgrensen er den samme. Hvis du har en inntekt over kr 100.000 vil det være en egenandel på kr 1.020.

Fikk hjelp til å klage på avslaget

Advokatfullmektig Berge klaget på avslaget på søknaden om gjenopptak og anførte samtidig at det opprinnelige stansvedtaket måtte omgjøres. Det ble også innhentet en grundig legeerklæring.

Sivilombudsmannen hadde uttalt seg i en lignende sak tidligere. Da ble det konkludert med at

«Når bruker selv innhenter erklæring fra behandler skjer dette på frivillig basis

Selv om kvinnen ikke hadde sendt inn dokumentene NAV hadde bedt om ga det ikke NAV muligheten til å sanksjonere overfor henne.

Begge vedtakene ble omgjort

Som følge av klagen tok NAV saken opp til ny behandling. Kvinnen ble gitt fullt medhold i klagesaken. Da omgjøringsvedtaket ble fattet hadde hun gått uten arbeidsavklaringspenger i over ett år. omgjøringsvedtaket innebar at hun hadde krav på å få dette etterbetalt.

NAV gjør ofte feil

Osloadvokatene ser ofte at NAV gjør feil i saksbehandlingen eller bruker loven på feil måte. For deg innebærer dette gjerne at du får avslag på en søknad eller at du får mindre penger enn du har krav på. Du kan, og bør, klage på vedtak du mener er feil. I slike saker vil du ofte ha rett på fri rettshjelp.