Så mye kan du få i uføretrygd


Uføretrygd beregnes ut fra inntekten din de siste 5 årene. Det er gjennomsnittet for de tre beste årene som skal legges til grunn.

I folketrygdloven finnes mange henvisninger til folketrygdens grunnbeløp – G. Grunnbeløpet benyttes når trygd og pensjon skal beregnes eller fastsettes, men dukker også opp i andre sammenhenger, for eksempel ved utmåling av voldsoffererstatning. «G» justeres hvert år i samsvar med lønnsveksten og er i dag på kr 93.634,-.

Dette tas ikke med i beregningsgrunnlaget

Grunnbeløpet har også betydning ved beregning av uføretrygd. Det at gjennomsnittsinntekten de tre beste årene legges til grunn er nemlig en sannhet med modifikasjoner. Inntekt som overstiger 6 G regnes ikke med i grunnlaget for uføretrygd.

Høyeste inntektsgrunnlag

Dette betyr at det høyeste inntektsgrunnlaget i dag er kr 561.804,-. Inntekt utover dette vil ikke påvirke hvor mye du kan få i uføretrygd.

Maksimal uføretrygd er nesten kr 31.000 i måneden

Du har krav på en uføretrygd som utgjør 66% av inntektsgrunnlaget. Tjener du 6G eller mer betyr dette at du kan få kr 370.790,64 i uføretrygd – kr 30.899,22 i måneden. Uføretrygden skal erstatte tapt arbeidsinntekt og er en ytelse som blir gitt i yrkesaktiv alder. Lovgiver har derfor bestemt at mottakere av uføretrygd skal ha samme inntektsutvikling som lønnstakere. Dette sikres ved at uføretrygden reguleres i samsvar med endringene i grunnbeløpet.

Saksbehandlingsfeil i NAV gjør at mange får avslag på søknaden

Når det gjøres saksbehandlingsfeil i NAV kan det føre til at søknader som burde vært innvilget i stedet blir avslått. Få fri rettshjelp.

advokatnav.no/arbeidsavklaringspenger/saksbehandlingsfeil-i-nav/

Du må betale skatt av uføretrygden

Uføretrygd skattlegges på samme måte som lønnsinntekter. Dette er forholdsvis nytt, ordningen trådte i kraft 1 januar 2015. Tanken var å rydde opp og forenkle skattereglene.

En annen økonomisk hverdag

Det er klart at en overgang til uføretrygd innebærer en stor omstilling. For mange blir dessverre denne omstillingen vanskeliggjort ved at NAV avslår uføresøknaden. I slike tilfeller er det viktig å benytte klageadgangen. Osloadvokatene opplever ofte at NAV slurver og begår saksbehandlingsfeil når de avslår søknad om uføretrygd. Ved å klage på vedtaket kan avslaget omgjøres.

Fri rettshjelp mot NAV

I klagesaker mot NAV kan du ha krav på fri rettshjelp. Det innebærer at staten dekker advokatutgifter mot en egenandel på ca kr 1000. Osloadvokatene har erfaring fra tusenvis av NAV-saker og vet hvordan man bør gå frem når NAV har gitt avslag på en søknad. Det viktigste er å klage til NAV innen klagefristen. Fristen er på 6 uker og løper fra dagen du mottok vedtaket.


Relaterte artikler