Paranoid schizofreni


Anke over avslag på krav om beregning av arbeidsavklaringspenger etter særreglene for unge uføre for en person med paranoid schizofreni. Folketrygdloven § 11-16.

Det følger av folketrygdloven § 11-16 tredje ledd at ung ufør-rettigheter gis til medlem som får sin arbeidsevne nedsatt før fylte 26 år på grunn av en alvorlig og varig sykdom som er klart dokumentert.

Trygdrettens kjennelse

Trygderetten tok saken til behandling og avsa sitt vedtak dem 24. juni 2016.

Paranoid schizofreni

Den ankende part har fått diagnosen paranoid schizofreni, men ankemotparten har framholdt at det først var etter at den ankende part fylte 26 år at sykdommen utviklet seg til å bli alvorlig i folketrygdlovens forstand.

Saken gjeldt dermed spørsmålet om når personen hadde blitt paranoid schizofren og når denne var tilstrekkelig alvorlig.

Paranoid schizofreni som grunnlag for ung ufør

Trygderetten har gått gjennom de medisinske opplysningene og den øvrige dokumentasjon i saken og opplyste:

Begge foreldrene var døve

Av de medisinske opplysningene fra før den ankende part fylte 26 år, foreligger journalnotater og epikrise fra Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Nordlandssykehuset, Ø. Av disse fremgår at den ankende part har hatt en vanskelig oppvekst, knyttet til at begge foreldrene var døve.

Trygderetten

Trygderetten slo deretter fast:

Etter rettens oppfatning er det en betydelig sannsynlighet for at denne døvheten kan ha medvirket til at påfallende og til dels sykelige utsagn fra den ankende part ikke ble fanget opp av foreldrene. I tillegg var det et spesielt vanskelig forhold foreldrene imellom, utover det som knyttet seg til deres døvhet.

Dette har ifølge de foreliggende opplysninger i stor grad påvirket den ankende part negativt.

Vant i trygderetten!

Saken ble deretter vunnet og vedkommende fikk fulle rettigheter som ung ufør!

 


Relaterte artikler