NAV fattet vedtak uten at saken var tilstrekkelig opplyst


NAV behandler daglig en svært stor mengde saker. Det er derfor nesten ikke til å unngå at det gjøres feil under forberedelsen av noen av disse sakene. Det er inntrykket trygderettsgruppen i Osloadvokatene sitter igjen med etter å ha jobbet med trygdesaker i mange år.

Når saken ikke er opplyst er det for tidlig å fatte vedtak

For at vedtaket NAV fatter skal være riktig er det viktig at saken er tilstrekkelig opplyst. Dette vil si at NAV må sørge for å innhente alle relevante opplysninger før de tar standpunkt til om søknaden skal innvilges eller avslås. Denne opplysningsplikten følger av forvaltningsloven § 17. Hvis opplysningsplikten ikke er overholdt når NAV fatter vedtak er det skjedd en saksbehandlingsfeil, det kan gi grunnlag for å oppheve vedtaket.

Fikk avslag på uførepensjon uten at saken var tilstrekkelig opplyst

I 2015 ble et vedtak om avslag på søknad om uførepensjon opphevet av Trygderetten. Advokat Mathilde Aagaard ved Osloadvokatene anførte at NAV ikke hadde overholdt sin opplysningsplikt da de fattet vedtak om avslag. At NAV hadde begått en saksbehandlingsfeil var Trygderetten enig i. NAV hadde ikke hatt alle nødvendige opplysninger når de tok stilling til om arbeidsevne var varig nedsatt med minst 50%.

Uføretrygden ble innvilget etter klage til NAV – Osloadvokatene hjelper deg!

Uføretrygden ble avslått med flere begrunnelser. Osloadvokatene påklaget avslaget og mannen fikk innvilget uføretrygd og dekket advokatkostnader.

osloadvokatene.no/sak/uforetrygden-innvilget-klage/

Vedtaket om avslag ble opphevet

Ettersom NAV hadde gjort en saksbehandlingsfeil og fattet vedtak uten å ha innhentet alle nødvendige opplysninger ble vedtaket opphevet av Trygderetten. Saken ble sendt tilbake til NAV for ny behandling. Osloadvokatenes klient hadde dermed vunnet over NAV.

NAV måtte dekke advokatutgiftene

Det følger av trygderettslova §25 at dersom Trygderetten er uenig med NAV må NAV dekke motpartens saksomkostninger. Siden Trygderettens kjennelse var til gunst for Advokat Aagaards klient ble NAV dømt til å advokatutgiftene.

Vi hjelper deg med din sak

Er du uenig med et vedtak NAV har fattet bør du kontakte en av Osloadvokatenes eksperter i trygderett. De har lang erfaring med saker om NAV og kan hjelpe deg å klage. Hvis du oppfyller vilkårene for fri rettshjelp betaler du kun en egenandel, og hvis klagen fører frem dekker NAV dine advokatutgifter. Ta derfor kontakt med oss i dag, så kan vi hjelpe deg med din sak. Du når oss på telefon eller epost. Du kan også fylle ut kontaktskjemaet på siden, så vil en av Osloadvokatenes spesialister i NAV-saker ta kontakt med deg.


Relaterte artikler