NAV mente hun var ufør, men avslo uføretrygd


Det kom som et sjokk på kvinnen da NAV avslo uføresøknaden de selv hadde anbefalt. Etter bistand fra Osloadvokatene ble vedtaket omgjort.

NAV anbefalte uføresøknad

Etter en lengre periode på arbeidsavklaringspenger var det klart at kvinnen ikke ville være i stand til å arbeide mer enn 20%. NAV lokalt konkluderte med at henne inntektsevne var varig nedsatt og at ytterligere behandling og tiltak ikke ville bedre hennes muligheter til å skaffe seg arbeid. De anefalte henne derfor å søke om uføretrygd.

Sjokkbeskjed

Alt så ut til å gå som planlagt. Så kom sjokkbeskjeden fra NAV: «Vi har avslått søknaden din om uføretrygd». Begrunnelsen var at forskjellen i inntekten hennes før og etter uførhet var for liten.

Nedsatt med minst 50%

For å ha rett på uføretrygd er det et krav om at inntektsmulighetene dine må være redusert med minst 50%. For personer som mottar AAP når kravet om uføretrygd settes frem er det tilstrekkelig at inntektsevnen er nedsatt med minst 40%.

Forvirrende begreper

Folketrygdloven opererer med ulik terminologi i reglene om AAP og reglene om uføretrygd. Der det for retten til AAP er avgjørende at arbeidsevnen er nedsatt er det inntektsevnen som er avgjørende når det kommer til uføretrygd. Ofte vil arbeidsevne og inntektsevne være det samme. Men for personer som utnytter arbeidsevnen på en annen måte enn før de ble ufør kan resultatet bli at NAV avslår uføresøknaden.

Dette er særlig aktuelt i tilfellene hvor man før uførheten hadde lav inntekt og hvor man etter omskolering er i stand til å skaffe en relativt høyere inntekt sammenlignet med tidligere.

Et eksempel

En kan illustrere dette med følgende eksempel:

Før uførhet var du i 100% jobb og tjente kr 400.000

Etter uførhet er du i 25% jobb, men tjener likevel 250.000

I dette eksempelet vil arbeidsevnen være redusert med 75%, men inntektsevnen vil bare være redusert med 37,5%.

Fikk bistand av Osloadvokatene

Kvinnen som fikk avslaget kontaktet Osloadvokatene ved advokatfullmektig Kristian Berge for å få bistand med en klage til NAV. Hun hadde ikke rett på fri rettshjelp i saken, men var innstilt på å betale for advokatbistanden selv.

Oppdaget feil i NAVs beregninger

Advokatfullmektig Berge gjennomgikk dokumentene i saken og så at NAV hadde beregnet inntekten hennes feil. Det ble derfor foretatt nye beregninger som viste at kvinnen faktisk hadde fått inntektsevnen sin redusert med minst 40%.

NAV betalte advokatregningen

Som følge av klagen så NAV på saken på nytt. De så at det var gjort en feil da vedtaket om avslag ble fattet og omgjorde vedtaket. Ettersom klagen hadde ført frem var det NAV som måtte dekke kvinnens advokatutgifter.


Relaterte artikler