Med hjelp fra Osloadvokatene vant mannen mangeårig kamp mot NAV


Formennesker som ikke er i stand til å forsørge seg selv er trygdeytelser som uføretrygd, arbeidsavklaringspenger, sykepenger og dagpenger avgjørende. Trygden skal fungere som et sikkerhetsnett. Når sikkerhetsnettet ikke fanger deg blir hverdagen gjerne en kamp for å overleve. Hvis du ikke får det du har krav på fra NAV rettes kampen mot NAVsystemet.

Fikk hverken arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd

En mann fra Oslo-området hadde fortvilet kjemet en kamp mot NAVsystemet for å få ytelsene han hadde krav på. Arbeidsevnen hans var varig nedsatt med 100%. Men NAV hadde sviktet han totalt. Til tross for den alvorlige sykdommen hadde ikke mannen fått hverken arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd på flere år.

NAV gjør ofte feil i saksbehandlingen

NAV behandler et meget stort antall saker hvert år. Det er tilsynelatende ikke mulig å unngå saksbehandlingsfeil. Når det gjøres feil i saksbehandlingen er det sannsynlig at vedtaket også er feil. Når feilen gir seg utslag i et avslag på en trygdeytelse vil det ha store konsekvenser for den det gjelder. Alle NAV-vedtak kan imidlertid påklages. Hvis du er uenig i et vedtak lønner det seg å benytte denne klagemuligheten. Ved å klage kan avslaget overprøves. Skulle avslaget opprettholdes kan dette ankes videre til Trygderetten. I klagesaker mot NAV kan det være lurt å få bistand av advokater som har spesialisert seg på trygderett. Oppfyller du vilkårene for fri rettshjelp er det staten som betaler for advokatbistanden.

Side ikke funnet – Advokat NAV

Osloadvokatene er blant landets største advokatfirmaer innen juridisk bistand til enkeltpersoner og småbedrifter.

advokatnav.no/uforetrygd/avslag-pa-uforetrygd/

Osloadvokatene ga fri rettshjelp

Mannen kontaktet Osloadvokatene for  å få bistand i saken mot NAV. Hos Osloadvokatene fikk han fri rettshjelp og med bistand av advokat Anette Torgersen ble vedtaket om avslag på uføretrygd påklaget.

Den alvorlige sykdommen var godt dokumentert

Flere legeerklæringer dokumenterte at vilkårene for rett til uføretrygd var oppfylt. Arbeidsevnen hans var varig nedsatt med 100 % på grunn av en alvorlig sykdom. På tross av denne dokumentasjonen mente altså NAV at han ikke skulle få uføretrygd. Klageinstansen omgjorde imidlertid avslaget, og innvilget uføresøknaden.

Nødvendige utgifter

Forvaltningsloven § 36 pålegger forvaltningen å dekke klagerens nødvendige utgifter hvis klagen har ført til at vedtaket er blitt endret til gunst for klageren. Ettersom avslaget var blitt endret til innvilgelse var det NAV som betalte advokatutgiftene mannen hadde hatt.

Har du fått avslag fra NAV?

Det er viktig å benytte klagemuligheten hvis du har fått et vedtak fra NAV du er uenig i. NAV gjør ofte feil, og ved å klage på vedtaket kan disse feilene rettes slik at du får innvilget ytelsen du har krav på. Vi undersøker alltid om du kan få fri rettshjelp i klagesaken. Kontakt Osloadvokatene dersom du er uenig i et vedtak fra NAV.


Relaterte artikler