NAV anbefalte uføresøknad - ga likevel avslag på uføretrygd


Rundt nyttår ble Osloadvokatene kontaktet av en kvinne i 60årene. Hun hadde fulgt rådene fra NAV om å søke om uføretrygd. Problemet var at NAV selv ikke hadde fulgt de samme rådene. Opplevelsen med NAV hadde værtsom mildt sagt frustrerende.

Gikk på arbeidsavklaringspenger

Hun slet med hoftesmerter og hadde i tillegg påvist artrose i håndleddet. Smertene gjorde at hun ikke klarte å arbeide, hun hadde derfor søkt om, og fått innvilget arbeidsavklaringspenger. Kvinnen gikk på AAP i rundt 4 år. I denne perioden hadde hun vært til behandling flere titalls ganger samt deltatt på jobbkurs. Tiltakene ga imidlertid ikke resultater. Alt helsepersonell hun var i kontakt med ga henne den samme tilbakemeldingen – helseplagene hennes ville ikke bedres, hun måtte lære seg å leve med dem.

NAV anbefalte uføretrygd

NAV var enige i uttalelsene fra ekspertene. NAV mente det var svært begrensede muligheter for å kunne fungere i det normale arbeidslivet. Videre mente NAV at kvinnen trengte varig tilpasset innsats. De anbefalte henne derfor å søke om uføretrygd.

Målet er å skaffe seg eller beholde arbeid

Formålet med AAP er å forsøke å bedre arbeidsevnen til personer som har havnet utenfor arbeidslivet som følge av sykdom eller skade. På denne måten vil man i størst mulig grad kan være i stand til å forsørge seg selv, med minst mulig hjelp fra det offentlige. Gjennom behandling eller arbeidsrettede tiltak forsøker man å øke arbeidsevnen. Mottakere av arbeidsavklaringspenger får altså hjelp og oppfølging med sikte på å skaffe eller beholde arbeid. Hvis det er klart at arbeidsevnen ikke kan økes til mer enn 60% er det behov for varige ytelser fra NAV – uføretrygd.

Frem til nå hadde NAV altså gjort alt riktig i denne saken. Kvinnen ville ikke kunne fungere i det normale arbeidslivet og hadde behov for uføretrygd. NAVs anbefaling støttet seg på tydelige uttalelser og erklæringer fra medisinsk kvalifisert personell.

AAP avslag omgjort etter klage og fri rettshjelp fra Osloadvokatene

Hvis du har fått AAP avslag kan det lønne seg å klage på vedtaket. NAV gjør ofte feil og en klage kan føre til omgjøring. Få fri rettshjelp.

advokatnav.no/arbeidsavklaringspenger/aap-avslag/

Fulgte ikke sin egen anbefaling – ga avslag på uføretrygd!

Kvinnen gjorde som NAV anbefalte og søkte om uføretrygd. Ettersom NAV selv hadde anbefalt henne å søke forventet hun naturligvis at søknaden ville bli innvilget. Sjokket var derfor stort da hun åpnet vedtaksbrevet og så at uføretrygdssøknaden var avslått. NAV gitt avslag på uføretrygd selv om de hadde anbefalt søknaden bare noen måneder tidligere!

Fikk hjelp av Osloadvokatene

Osloadvokatene tok opp kampen mot NAV. Vi klaget på vedtaket. Men NAV opprettholdt avslag på uføretrygd. Vurderingene NAV hadde gjort da de anbefalte kvinnen om å søke uføretrygd var tilsynelatende glemt. Klagesaker kan ankes videre til Trygderetten som kan foreta en rettslig overprøving. Ettersom klagen ikke hadde ført frem måtte Osloadvokatene derfor ta saken til Trygderetten.

Trygderetten var sterkt kritisk til NAV

Trygderetten rettet sterk kritikk mot NAVs saksbehandling og kunne ikke forstå hvorfor NAV plutselig skulle komme til motsatt konklusjon i forhold til det de hadde anbefalt. De uttalte blant annet at «[a]vslaget står, uten nærmere forklaring, i direkte motstrid med NAVs forutgående signaler…».

Videre fremhevet retten:

Da søknaden om uføretrygd ble avslått, er denne dokumentasjonen derimot ikke nevnt med et ord, hverken i det påankede vedtaket eller i oversendelsesbrevet, til tross for at det er på det rene at NAV selv tidligere vurderte opplysningene som helt sentrale da de støttet uføresøknaden. Dette etterlater betydelig tvil ved om NAV har foretatt en reell bedømmelse av sentrale dokumentbevis i saken.

Trygderetten krevde ny behandling av søknaden

Trygderettens kjennelse opphevet NAVs vedtak. Dermed ble saken sendt tilbake til NAV for ny behandling. NAV hadde tydeligvis tatt til seg kritikken fra Trygderetten. Kort tid senere var saken ferdig behandlet og nytt vedtak i saken fattet. Denne gangen fikk kvinnen innvilget 100% uføretrygd. Hun var naturligvis godt fornøyd med resultatet. Ikke minst fordi en lang og forvirrende kamp mot NAV endelig var over.

NAV dekket advokatutgiftene

Når et vedtak blir endret til gunst for klageren skal nødvendige utgifter for å få vedtaket endret dekkes av NAV. Advokatbistanden hadde vært nødvendig for å endre vedtaket i denne saken. Dermed kunne regningen sendes til NAV.

Er du uenig i et NAV-vedtak?

Det kan lønne seg å klage på vedtak fattet av NAV. Osloadvokatene ser ofte at NAV gjør saksbehandlingsfeil. Dermed er det ikke uvanlig at klage på avslag fører frem. Du må imidlertid huske klagefristen på 6 uker. Den løper fra den dagen du mottok vedtaket.

Når du klager på vedtak fra NAV kan du ha krav på fri rettshjelp. Vi undersøker alltid om du har rett på fri rettshjelp. Hvis klagen fører frem kan du kreve at advokatutgiftene skal dekkes av NAV.

Vi er ledende i landet innen trygderett og har egne trygdeadvokater som er eksperter på NAV-klager. Kontakt oss i dag for å få en vurdering av din sak.


Relaterte artikler